Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Sơn

Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsquynhson@edu.viettel.vn